Hoofd Kerk 50 Bijbel Trivia-vragen voor kinderen, jeugdgroepen en volwassen kleine groepen

50 Bijbel Trivia-vragen voor kinderen, jeugdgroepen en volwassen kleine groepen

bijbel trivia vragenBegin je volgende kleine groep of zondagsschoolklas met een leuke ronde Bijbeltrivia met behulp van deze gemakkelijk te beantwoorden en leuk te ontdekken vragen. Het geven van meerkeuzevragen helpt om de druk weg te nemen en kan leiden tot geweldige discussies.

Bijbel Trivia voor kinderen

 1. Toen Samuël David als koning koos, herinnerde God ons eraan dat terwijl mensen naar het uiterlijk kijken, waar God naar kijkt? Zijn het onze motieven, onze houding, ons werk op aarde of ons hart? Antwoord : het hart; 1 Samuël 16: 7
 2. Wat is het laatste boek van het Oude Testament? Is het Tweede Samuël, Mattheüs, Zefanja of Maleachi? Antwoord : Maleachi (Laat ze kijken en let ook op het allerlaatste vers: God herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om van ons gezin te houden!) bijbel kom trivia quiz vragen ideeën zondagsschool kinderen
 3. Hoe vaak riep God 's nachts de jonge Samuël toe terwijl hij in het huis des Heren lag? Was het vier keer, drie keer, één keer of 20 keer? Antwoord : vier keer; 1 Samuël 3: 3-10
 4. Nadat Jezus was gedoopt, zei God: 'Dit is mijn zoon, die ik _____ . 'Is het wie ik liefheb, wie ik zal zegenen, wie ik koester of wie ik heb gestuurd? Antwoord : van wie ik hou; Matteüs 3:17 (en Marcus 1:11 en Lucas 3:22)
 5. Welk instrument bespeelde David? Antwoord : Harp / lier Bonusvraag: noem de koning waarvoor hij het speelde. Bonus antwoord : Koning Saul; 1 Samuël 16: 14-23
 6. Maak dit vers uit 1 Tessalonicenzen af: Bid zonder ______. Is het twijfelen, huilen, klagen of ophouden? Antwoord : ophouden; 1 Tessalonicenzen 5:17
 7. Welk teken gaf God nadat Noach van de boot was gestapt, zijn belofte om de wereld nooit meer onder water te zetten? Was het een duif, een olijftak, een regenboog of een vuur in een struik? Antwoord : Regenboog; Genesis 9: 12-16
 1. Hoeveel dagen en nachten vastte Jezus? Was het 22, 40, 365 of 12? Antwoord : 40; Matteüs 4: 2
 2. Wie was de eerste die de gewonde man tegenkwam in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Was het de belastinginner, de herbergier, de priester of de rechter? Antwoord : de priester; Lukas 10: 25-37
 3. Maak dit vers af: 'Neem naast dit alles je schild van _____ op, waarmee je alle vlammende pijlen van de boze kunt doven. Is het schild van geloof, schild van de geest, schild van bescherming of schild van gerechtigheid? Antwoord : Shield of Faith; Efeziërs 6:16
 4. Welk nieuwtestamentische boek heeft Jezus ' Preek op de berg ? Is het Hebreeën, Johannes, Openbaring of Mattheüs? Antwoord : Matthew; Het behandelt verschillende hoofdstukken (5-7) en leert enkele van de meest bekende lessen zoals geen zorgen maken en de 'gouden regel' (7:12).
 5. Hoe vaak vermeldt de Bijbel het woord 'sneeuw'? Is het 24 keer, vijf keer, nooit of 12 keer? Antwoord : 24 keer; verschillende verzen die sneeuw noemen zijn Psalm 51: 7, Spreuken 31:21, Jesaja 1:18
 6. Wat vroeg koning Salomo aan God om hem te geven? Was het welvaart, een nieuwe schuur voor zijn graan, roem of wijsheid? Antwoord : wijsheid; 1 Koningen 3: 9
 7. Welke locatie zegt Jezus om een ​​lamp aan te steken zodat iedereen ze kan zien? Staat het op een heuvel, in de open lucht, op een standaard of op een dak? Antwoord : op een standaard; Matteüs 5:15
 8. Welk kledingstuk maakte Jozefs broers jaloers? Was het een jas, schoenen, riem of speciaal hoofddeksel? Antwoord : een jas; Genesis 37: 3
 9. Hoeveel dagen zat Jona in de buik van de grote vis? Was het een, drie, vijf of zeven dagen. Antwoord : drie dagen en drie nachten; Jona 1:17
 10. Hoe was Ruth verwant aan Naomi? Dochter, zus, schoondochter of neef? Antwoord : Ruth was de schoondochter van Naomi (de vrouw van de zoon); Ruth 1:22
Aanmeldingsformulier voor bijbelstudie van de kerk 24-uurs gebedsketen wake vrijwilliger aanmelden

Bible Trivia voor jeugdgroepen

 1. Welke van de volgende: welke zei God de Israëlieten NIET te doen om zijn geboden op hun hart te houden? Leer hun kinderen de geboden; Verdedig de geboden als reactie op de goden van de volkeren om hen heen; Praat over hen als ze in hun huizen zitten, als ze rondlopen, als ze liggen en als ze opstaan; Schrijf ze op de deurposten van hun huizen? Antwoord : verdedig de geboden in reactie op de goden van de volkeren om hen heen; Deuteronomium 6: 6-9 bijbel kom trivia quiz vragen ideeën zondagsschool jeugdgroep tieners
 2. Noach stuurde twee vogels uit de ark - wat waren dat? ( Bonus: welke heeft hij als eerste gestuurd? ) Duif en een mus, duif en een pelikaan, duif en een raaf, mus en een adelaar? Antwoord : duif en een raaf; Bonus antwoord : raaf was eerst; Genesis 8: 6-9
 3. In welke talen zijn de meeste van het Oude Testament en het Nieuwe Testament gegeven? Zijn ze allebei in het Grieks, Grieks en Latijn, Latijn en Hebreeuws of Hebreeuws en Grieks? Antwoord : Hebreeuws (Oude Testament) en Grieks (Nieuwe Testament)
 4. Noem een ​​van de vijf boeken in de Bijbel die slechts één hoofdstuk bevatten. Kies uit 1 Johannes, Titus, Habakuk of Obadja. Antwoord : Obadiah (voor bonuspunten, de anderen zijn Filemon, 2 & 3 John en Jude)
 5. Hoeveel van zijn rijkdom gaf Zacheüs aan de armen? Was het 10 procent, alles, de helft of wat hij aan belastingen had geïnd? Antwoord : de helft van; Lukas 19: 8
 6. Wat zal het resultaat zijn van het eren van je vader en je moeder? Is het dat je lang in het land zult leven, dat je voorspoedig zult zijn bij alles wat je doet, dat je gezegend zult worden tot de zevende generatie of dat je overvloedige oogsten zult hebben? Antwoord : je zult lang in het land leven; Exodus 20:12
 7. Vul deze blanco in: Twee zijn beter dan één omdat ze een goed rendement hebben voor hun werk: als iemand valt, kan _____ _____ hem overeind helpen. Is het Jezus Christus, Gods geest, zijn vriend of zijn gezin? Antwoord : zijn vriend; Prediker 4: 9-10
 1. Naar welke stad reisde Saul toen hij een groot licht zag en Jezus vroeg: 'Waarom vervolg je mij?' Was het Jeruzalem, Bethlehem, Filippi of Damascus? Antwoord : Damascus; Handelingen 9: 3-4
 2. Met welk dier vergelijkt Mozes het volk Israël wanneer hij tot de Heer sprak? Zijn het schapen, geiten, leeuwen of adelaars? Antwoord : schapen; Nummers 27:17
 3. Wie veranderde zijn naam in Israël en waarom? Was het Mozes nadat hij als baby in een mand was gevonden, was het Jacob nadat hij met God had gestreden, was het Daniël nadat hij uit de leeuwenkuil kwam of was het David nadat hij de strijd met Goliath had gewonnen? Antwoord : Jacob nadat hij met God worstelde; Genesis 32:28 (Dit zou geweldig zijn voor een les in volharding!)
 4. In Lukas reinigt de vrouw Jezus voeten met welke twee dingen? Was het zeep en water, water en een handdoek, tranen en een handdoek of tranen en haar haren? Antwoord : haar tranen en haar haren; Lukas 7:44
 5. Wat zei God tegen Mozes dat hij niet dichter bij de brandende struik moest komen voordat hij deed? Was het luisteren naar een engel, zijn sandalen uittrekken, God erkennen als de Enige Ware God of zijn zoon Isaac offeren? Antwoord : doe zijn sandalen uit; Exodus 3: 5
 6. Volgens Hebreeën is Gods woord _____ en _____. Is het oud en inspirerend, levend en actief, zachtaardig en leerzaam of mysterieus en wonderbaarlijk? Antwoord : levend en actief; Hebreeën 4:12
 7. Welke drie dingen gebeurden er toen Jezus stierf? Kies uit deze lijst van vijf: aardbeving, een plaag in het huis van Pilatus, sluier in de tempel gescheurd, alle baby's huilden tegelijk, graven braken open. Antwoord : aardbeving, sluier in de tempel gescheurd, graven opengebroken; Matteüs 27: 51-52
 8. Hoe heetten de tweelingen die worstelden in de baarmoeder van hun moeder? Waren het Kaïn en Abel, Paulus en Petrus, Jezus en Johannes of Jacob en Esau? Antwoord : Jacob en Esau; Genesis 25: 22-26
 9. Welke van de volgende zaken maakt GEEN deel uit van de wapenrusting van God? Is het de gordel van waarheid, schild van kennis, zwaard van de Geest of helm van verlossing Antwoord : schild van kennis; Efeziërs 6: 10-18 (het is een schild van geloof!)
 10. Welk boek van de Bijbel vind je het verhaal van Lydia van Thyatira? Jesaja, Spreuken, Handelingen of eerste Kolossenzen? Antwoord : Handelingen; Handelingen 16

Bible Trivia voor volwassenen

 1. Waar ontmoette Elia de profeten van Baäl om te bewijzen dat God de enige ware god is? Was het de berg Moria, de Olijfberg, de berg Ararat of de Karmel? Antwoord : Mount Carmel; 1 Koningen 18:19 (Bonusronde zou kunnen vinden / benoemen waarom de anderen opmerkelijk zijn) bijbel kom trivia quiz vragen ideeën volwassen kerkgemeenschap kleine groep
 2. Waar groeide Jezus op na zijn terugkeer uit Egypte? Was het Nazareth, Bethlehem, Jeruzalem of Lower East Side? Antwoord : Nazareth; Lukas 2: 39-40
 3. Jakobus 4 vraagt: 'Wat veroorzaakt ruzies en ruzies onder jullie? Ze komen niet uit je _____ die strijd in je? Je wilt iets maar begrijpt het niet.' Zijn de lege zonden, slechte motivaties, verlangens of egoïstische neigingen? Antwoord : verlangens; Jakobus 4: 1-2
 4. In welk boek van de Bijbel staat dit vers: 'Leid een kind op in de weg die het moet gaan en als het oud is, zal hij er niet van afkeren.' Is het Leviticus, Titus, Spreuken of Habakuk? Antwoord : Spreuken; Spreuken 22: 6
 5. Wat deed Aäron terwijl Mozes bezig was de 10 Geboden te krijgen? Was het een potje geluk met de Israëlieten, bidden tot God, de Israëlieten vertellen te wachten en geduldig te zijn of een gouden afgod maken? Antwoord : een gouden idool maken Bonusvragen: welke vorm was het idool en waar was het van gemaakt? Bonusantwoorden : vorm van een kalf en gemaakt van oorbellen; Exodus 32: 2-4
 6. Wat betekent deze naam van God: Jehovah Rapha? Is het de Heer die leidt, de Heer die zendt, de Heer die voorziet of de Heer die geneest? Antwoord : De Heer die geneest; Exodus 15:26
 7. Wat is de naam die gewoonlijk aan de eerste vijf boeken van het Oude Testament wordt gegeven? Is het de Pentateuch, de Doxologie, de Apocriefen of de Septuaginta? Antwoord : The Pentateuch (uitgesproken als pen-ta-tuke) Bonusvraag: wat betekent het woord? Bonus antwoord : 'Vijf boeken' of 'vijf rollen'
 8. In Openbaring zegt Jezus: 'Wees niet bang. Ik ben de ____ en de ____.' Is het de eerste en de laatste, de weg en de waarheid, het leven en de waarheid of de leeuw en het lam? Antwoord : de eerste en de laatste; Openbaring 1:17
 1. Waar in het Nieuwe Testament spreekt het over het doorzettingsvermogen van Job? Staat het in het boek Hebreeën, Openbaring, 2 Timoteüs of Jakobus? Antwoord : James; Jakobus 5: 10-11
 2. Wat zegt Jezus over het oordelen van anderen? Oordeelt het eerlijk, oordeelt het rechtvaardig, oordeelt het niet of oordeelt het Judy? Antwoord : oordeel niet; Lucas 6:37 (dit zou kunnen leiden tot een grote discussie over het verschil tussen onderscheidingsvermogen en anderen veroordelen)
 3. 'Aan de _____ _____ van de wijzen moet meer aandacht worden besteed dan aan het geschreeuw van een heerser van dwazen.' Zijn de blanco uitspraken de ware uitspraken, stille woorden, harde bestraffingen of stille gebeden? Antwoord : rustige woorden; Prediker 9:17
 4. Wat waren de twee plagen die de Egyptenaren fysiek troffen? Waren het muggen en blaren, steenpuisten en netelroos, roos en netelroos of muggen en steenpuisten? Antwoord : muggen en steenpuisten; Exodus 8-9
 5. Vul de lege ruimte in: 'Op dezelfde manier moeten ______ respect verdienen, oprecht zijn, zich niet overgeven aan veel wijn en geen oneerlijk gewin nastreven.' Zijn het echtgenoten, postbodes, echtgenotes of diakenen? Antwoord : diakenen; 1 Timoteüs 3: 8
 6. Wat schreef de mysterieuze hand op de muur tijdens het banket van koning Belsazar? Was het Eli Eli Lama Sabachthani; Jehovah-Jireh; Mene, Mene, Tekel, Parsin; of Sadrach Mesach en Abednego? Antwoord : Me, Me, Tekel, Parsin Bonusvraag: wat betekent Tekel? Bonus antwoord : Tekel betekent 'Je bent gewogen op de weegschaal en gebrekkig bevonden;' Daniël 5: 25-28
 7. Welke van de volgende dingen noemde Paulus NIET die individuele leden van de kerk zouden moeten meenemen wanneer ze samenkomen in de eredienst? Is het een hymne, een gave van leiderschap, een woord van instructie, een openbaring, een tong of een interpretatie? Antwoord : een geschenk van leiderschap; 1 Korintiërs 14:26 (Dit zou een gesprek kunnen op gang brengen over 'de kerk zijn' en de Heilige Geest vertrouwen in elke broeder / zuster, in plaats van te verwachten dat kerkleiders alles vergemakkelijken.)
 8. Hoeveel van elk dier bracht Mozes in de ark? Antwoord : Geen, Mozes leidde mensen uit Egypte. Noach was op de ark! (Je moet eindigen met een strikvraag!)

Ongeacht de leeftijd, u kunt deze vragen gebruiken om een ​​leuke ronde van trivia op gang te brengen, waarbij u deze kunt afwisselen, afhankelijk van het vaardigheidsniveau van uw groep. En als iedereen stomverbaasd is, probeer dan een rondje om te zien wie het antwoord het snelst in de Bijbel kan vinden. (Dat is waar die referentieverzen van pas komen!)

Julie David is getrouwd met een predikant en na 20 jaar in de bediening samen met drie dochters, ontwikkelt ze nog steeds het tedere evenwicht van een dikke huid en een genadig hart. Ze leidt een kleine groep middelbare schoolmeisjes.Aanvullende bronnen

100 Bijbelse geheugenverzen voor zondagsschool
50 Icebreaker-vragen voor kleine groepen
25 Ideeën voor gemeenschapsdienst voor jeugdgroepen
60 Bijbelstudiegroepen, thema's en tips voor kleine groepen
50 Bijbelse spelactiviteiten voor kinderen


DesktopLinuxAtHome maakt kerkorganisatie gemakkelijk.
Interessante Artikelen

Editor'S Choice

25 beste oppompnummers voor sport
25 beste oppompnummers voor sport
Wilt u gehyped worden voor uw volgende wedstrijd of sportbeoefening? Bekijk deze lijst met sportnummers die je energie een boost geven en de sfeer bepalen voor je volgende sportevenement.
Snapchat DOWN - app werkt niet voor sommige gebruikers in mysteriestoring
Snapchat DOWN - app werkt niet voor sommige gebruikers in mysteriestoring
SNAPCHAT lijkt te zijn gestopt met werken voor sommige gebruikers over de hele wereld in een mysterieuze storing. UPDATE: Er is een nieuwe storing - Snapchat is op 13 maart uitgevallen. Honderden Snapchatters hebben geklaagd over de ...
Schokkende claim van 'groeiende SCHIMMELS' gespot op Mars sloeg door wetenschappers
Schokkende claim van 'groeiende SCHIMMELS' gespot op Mars sloeg door wetenschappers
EEN GROEP wetenschappers beweerde 'bewijs' te hebben gevonden dat paddenstoelen groeien op het oppervlak van de zogenaamd onvruchtbare planeet - maar experts waarschuwen dat dit totaal onwaar is. In de contro…
Battlefield 6 releasedatum, nieuws en geruchten – EA bevestigt ENORME game-onthulling vóór E3
Battlefield 6 releasedatum, nieuws en geruchten – EA bevestigt ENORME game-onthulling vóór E3
BATTLEFIELD 6 wordt binnenkort onthuld - en zou later dit jaar op consoles kunnen landen. Hier is alles wat we tot nu toe weten over het langverwachte vervolg op Battlefield 5. Lees de laatste verhalen...
Tag: afdwingen van handtekening van chauffeur
Tag: afdwingen van handtekening van chauffeur
Achtergrond wijzigen voor een virtueel bureaublad in Windows 10
Achtergrond wijzigen voor een virtueel bureaublad in Windows 10
U kunt nu de achtergrond wijzigen voor een individueel virtueel bureaublad in Windows 10. Dit is mogelijk via nieuwe opties toegevoegd aan de Taakweergave
PSN-login: Aanmelden bij PlayStation Network en hoe u uw wachtwoord wijzigt
PSN-login: Aanmelden bij PlayStation Network en hoe u uw wachtwoord wijzigt
Heb je een nieuwe PlayStation ingepakt, maar weet je niet zeker hoe je online kunt gaan? Dan hebben we de gids voor je. Met het PlayStation-netwerk kun je tegen je vrienden spelen en zelfs games downloaden…